Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Σύντομα ανοίγουν οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαιδεύσεως

Πηγή : Σελίδα Facebook ΥΠΑΙΘ.

Από μέρα σε μέρα θα ανοίξουν από το ΑΣΕΠ οι πίνακες εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.

Στη συνέχεια , τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για την πρόσληψή τους , ως αναπληρωτές για το επόμενο σχολικό έτος 2023-24.

Τα ονόματα των προσληφθέντων θα ανακοινωθούν μετά τα μέσα Αυγούστου.

Εκτιμάται ότι και το επόμενο σχολικό έτος θα προσληφθούν περισσότεροι από 40.000 αναπληρωτές.  Για το  τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στη Γενική Αγωγή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 45.219 προσλήψεις (37.641 εκπαιδευτικοί και 7.578 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσλήψεις  των αναπληρωτών θα γίνουν, για τα επόμενα δύο σχολικά έτη,  από τους νέους πίνακες ,ενώ οι διορισμοί μονίμων εφόσον γίνουν θα απορροφηθούν από τους παλαιούς πίνακες οι οποίοι ισχύουν μέχρι τον Αύγουστο του 2023.

Επισήμανση

 

Όσον αφορά στη μη ανάληψη υπηρεσίας ή παραίτηση προσληφθέντος, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111) και τις περ. α ́ και β ́ της παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 Υπουργικής Απόφασης:

«α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

β. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής κατόπιν ειδικής προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 και για οποιοδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης καθώς και για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.».

Πηγή: www.esos.gr

Recommended For You

About the Author: newsallday